Kære medlem,
Du indkaldes hermed til generalforsamling for Dansk Elektrokemisk Forening (DEF) torsdag den 1. november 2018 kl. 17:00. Lokaliteten er mødelokale Ellehammer, Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universistet (SDU). Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer

5. Formanden forelægger bestyrelsens aktivitetsplaner for det kommende år

6. Kassereren forelægger budgetforslag og forslag til kontingent

7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for Dansk Elektrokemisk Forening

 

 

IN ENGLISH:

 

Dear member,

You are hereby invited to the general assembly of the Danish Electrochemical Society Thursday 1st of November 2018 17:00 o’clock. The location is meeting room Ellehammer, The Technical Faculty at the University of Southern Denmark (SDU). The general assembly will have the following agenda:

 

1. Appointment of the chairman of the assembly

2. The chairman of the society presents the yearly report

3. The treasurer reports on the audited accounts

4. Election of board members, substitutes, and auditors

5. The chairman of the society presents the activity plan for the coming year

6. The treasurer presents the proposed budget and society dues

7. Any other business

  

Best regards,

The board of the Danish Electrochemical Society